Организациона структура

Људски ресурси
Радно место Број извршилаца
Директор 1
Стручни сарадник-педагог 1
Финансијско рачуноводствени аналитичар 1
Шеф рачуноводства 1
Социјални радник-сарадник 0,4
Секретар 1
Васпитач у предшколском образовању и васпитању 23
Медицинска сестра-васпитач 6
Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и негу 0,6
Кафе куварица/Сервирка 4,5
Спремачица 7,5
Домар/Мајстор 1
Руководилац послова заштите,безбедности и здравља на раду 0,5
Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове 0,5
Стручни органи и тимови

Предшколска установа је годишњим планом за 2017/2018 годину утврдила чланове, циљеве и задатке слeдећих стручних орагана, актива и тимова:

 1. Педагоши колегијум
 2. Васпитно-образовно веће
 3. Актив васпитача –медицинских сестара  и медицинских сестара  васпитача
 4. Актив васпитача деце узраста од 3-5,5 година
 5. Стручни актив за развој предшколског програма
 6. Стручни актива за развојно планирање
 7. Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе
 8. Тим за самовредновање
 9. Тим за инклузивно образовање
 10. Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 11. Тим за професионални развој
 12. Тим за израду јеловника и праћење квалитета и количине хране  за децу