Програм васпитања и образовања деце узраста од 3 до 5,5 година

Предшколска установа "Љуба Станковић" Беочин > Програм васпитања и образовања деце узраста од 3 до 5,5 година

Програм васпитања и образовања деце узраста од 3 до 5,5 година

Deca-od-tri-do-5

Васпитно-образовни рад са децом узраста од 3 – 5,5 година, изводи се на основу Правилника о општим основама програма, које је прописано од стране Националног просветног савета 2006. године, Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученикуи Стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа.

У установи се ради по А и по Б моделу. Једна група мешовитог узраста (од 3-5,5 година) и једна група пипремног предшколског програма раде по моделу А, а остале васпитне групе раде по моделу Б.

Заједничке одлике модела А и модела Б су:

 1. заједничке циљне оријентације;
 2. заједничке функције предшколске установе ;
 3. заједничка начела рада;
 4. заједничка оријентација на сарадњу са окружењем;
 5. заједничка законска регулатива .

Заједнички васпитно-образовни циљеви су :

 1. стицање позитивне слике о себи;
 2. развијање поверења у себе и друге;
 3. подстицање самосталности, индивидуалне одговорности и аутентичности израза и деловања;
 4. развој интелектуалних капацитета у складу са развојним потребама , могућностима и интересоцањима ;
 5. развој социјалних и моралних вредности у складу са хуманим и толерантним вредностима уређеног друштва;
 6. култивисање дечјих емоција инеговање односа ненасилне комуникације и толеранције;
 7. развој моторних способности и спретности;
 8. подстицање креативног изражавања детета;
 9. припрема деце за наступајуће промене у начину живота, као што су мењање средине, одлазак у колектив, различите врсте боравка итд.

Централне идеје, заједничке за оба програма су :

 • интерактиван начин развијања програма
 • индивидуализација рада с децом
 • унутрашња мотивација као основ учења на раним узрастима
 • интензивна сарадња са окружењем
 • сарадња са родитељима
 • васпитач у креирању и развијању програма

Deca-od-tri-do-5-2

Програм Б модела за децу узраста од 3-5,5 година

Рад са децом узраста од три до пет година, одвија се у складу са Основама програма предшколског васпитања о образовања деце.

Основе програма заснивају се на хуманистичком схватању развоја детета, које наглашава унутрашње снаге детета.

Задатак установе је да:

–  обезбеђује сигурну средину, у којој се дете осећа прихваћено и вољено и у којој оно оптимално расте и развија се;

–  обезбеђује средину, која детету пружа богату и разноврсну размену и комуникацију са вршњацима;

–  даје подршку породици у васпшитању деце;

–  компензује социјално депривирајуће услове , у којима нека деца одрастају;

–  укључује децу ометену у развоју у редовне васпитне групе;

–  додатно стимулише развој обдарене деце;

–  доприноси сазревању деце за школско учење.

Планирање рада, са децом узраста од 3-5,5 година, врши се према законитостима психо-физичког развоја деце овог узраста, уз примену знања из развојне психологије. У примарне циљеве рада са децом на овом узрасту убрајамо: подстицање радозналости, подржавање стваралаштва, неговање самосталности као  и самоодговорности. Један од свакако важних задатака јесте научити предшколско дете да раздвоји туђу позицију од своје, да се децентрира у мишљењу. После треће године, важан задатак је научити и помоћи детету да разликује унутрашње психичке појаве од спољашњих.

У основне циљеве убрајамо:

 • опажање и разумевање емоционалних стања других (понашања, психичка стања, особине личности, мисли, намере, мотиви);
 • уочавање и решавање социјалних проблема и конфликата (децентрација, конструктивни приступ, емпатичко примање);
 • разумевање социјалних појава(социјално прилагођавање, укључивање у различите социјалне односе, природне и задате ситуације);
 • схватање односа међу људима(норме и правила, социјалне улоге);
 • самосазнање(мисли, намере, мотиви, особине личности, осећања, знање о сопственим могућностима и ограничењима).

За децу са сметњама у развоју, ради се према Индивидуалном образовном плану (ИОП), које ће сачинити Тим у саставу: стручни сарадник-педагог, васпитач и родитељ детета. За планирање и реализацију оваквог начина рада, и даље је потребно континуирано стручно усавршавање васпитно-образовног кадра.

Deca-od-tri-do-5-3

За свако дете и групу у целини, васпитачи израђује портфолио, са свим елементима, које исти треба да садржи, што ће пружити квалитетније самовредновање комплетног рада са децом. Самовредновање ће бити у усклађено са стандардима квалитета, а тиме бити директно и у функцији Развојног плана установе. У процесу самовредновањабиће укључениродитељи, чланови Управног одбора, Школска управа и екстерни евалуатори.

Поред рада на званичном програму, Установа ће са децом радити и по програмима:

Развој самопоштовања путем кооперативне комуникације, Ненасилна комуникација, Здраво одрастање, Развој говора,Креативне радионице,Дете и драмско стваралаштво,Сметње у учењу,Инклузија у раду са децом,Интеракција за дете,Моћ маште и моћ покрета и Игром до плеса.

Програм А модела за децу узраста од 3-5,5 година

Централне идеје програма су:

– отворени систем васпитања

Деца су, као и одрасли, способна, не само да уче и развијају се, него имају и сопствену мотивацију да разумеју себе и свет који их окружује и способна су да изграђују сазнања вођена сопственим смислом, те имају могућности и право, да доносе значајне одлуке о сопственом образовном искуству. Дечје потребе и интересовања, њихове могућности наоснову и помоћу којих ступају у размене са својом социјалном и физичком средином чине полазишта образовног поступка.

Deca-od-tri-do-5-4

Учење се дакле схвата као активна конструкција, а не усвајање знања, конструкција до које дете долази на основу сопствених акција/интеракција са својом физичком и социјалном средином. Образовање се никако не може свести на преношење готових вербалних знања, већ је то један дуготрајан и комплексан процес стварања услова и подстицаја за учење деце. Планирање васпитно-образовног процеса полази од стварне деце и конкретних ситуација.

– учење као конструкција знања

            Учење има сопствену, унутрашњу мотивацију, оно је вођено и покренуто личним смислом, потребама и интересовањима; учење је емоционални и лични процес, и социјални процес – дешава се у току интеракције са другима и интеракције са материјалима. Васпитач по овој концепцији је посредник, организатор, мотиватор, онај који обезбеђује унутрашње и спољашње процесе којима се подстиче учење.

– самосталност и аутономија детета као централна вредност

            Дати допринос целовитом развоју детета предшколског узраста, тако што ће му пружити услове и подстицаје да развија своје способности и својства личности, проширује искуства и изграђује сазнањао себи, другим људима и свету.

уређење простора

Простор је организован тако да пружа могућност окупљања у рад све деце, мање групе у појединог детета и има центре интересовања који су опремљени разноврсним материјалима, обележени симболима и нуде деци могућност за различите активности, а уједно су деци и подстицајна средина за учењеи прате актуелне теме које се одвијају у групи. Центрису:Језички центар, Математички , Ликовни центар, Истраживачки центар Саобраћајни центар, Физичко-музичко-ритмички центар. Планирање се одвија тимски, водећи рачуна да сви аспекти развоја буду заступљени  разноврсним играма и активностима, које су међусобно повезане и интегрисане, уз тимско праћење, документовање,планирање и вредновање.