Припремни предшколски програм

Предшколска установа "Љуба Станковић" Беочин > Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм од 5,5 до 6,5 година

Deca-do-6-i-po

Припремни предшколски програм је израђен на основу Правилника о општим основама предшколског програма, који је донео Национални просветни савет, новембра 2006. године, Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, Стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа, Стандарда услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања, Правилника о ближим условима за остваривање припремног предшколског програмаи Правилника о школском календару.

ФУНКЦИЈА

Припремни предшколски програм треба да обезбеди услове за квалитетно извођење васпитно-образовног рада и укупан психофизички развој детета, који би се ослањали на потенцијале детета, као активног учесника у свом развоју и у тесној су повезаности са тежњом да се оствари континуитет у васпитању и образовању деце, повезивањем предшколског и школског васпитања и образовања. То подразумева олакшани прелаз детета у ново окружење, при чему се програм схвата као допуна породичном васпитању и образовању.

Deca-do-6-i-po-2

ЦИЉ

Припрема деце за полазак у школу је схваћена као свеобухватан процес, који омогућава контакте деце са свим подстицајима, који би му омогућили активно испитивање околине и упознавање себе и света око себе. С тим у вези, програм доприноси подстицању зрелости или готовости за све што их очекује у основној школи.

ЗРЕЛОСТ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

Припремни предшколски програм, треба да обезбеди такав психофизички развој, који би детету омогућио активно и безболно прилагођавање новим условима, који га очекују у школи. Истовремено, треба да обезбеди и специјалну готовост, која подразумева усвајање почетних знања, која ће се у школи даље надограђивати, посебно из области математике и матерњег језика. Осим усвајања одређеног квантума знања, важно је оспособити дете за квалитетно посматрање опаженог, анализирање, поређење, уопштавање и закључивање; ојачати физичко и ментално здравље детета, како би лакше поднело појачане напоре, који га очекују (уклапање у нове услове, самосвест, самооцењивање и самоконтролу, развијање воље, односа према раду, обавезама, према другима).

Deca-do-6-i-po-3

Ужу улогу  у овом програму има специјална припрема деце за школу, која обухвата садржаје и активности којима се олакшава лакше усвајање наставног градива у школи. Исте се односе на активности за развој говора, припрему за почетно читање и писање, ликовног, физичког и музичког васпитања и образовања, упознавање и разумевање законитости у природној и друштвеној срединиирад на развоју математичких појмова.

ЗАДАЦИ ВЕСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СУ:

–   подстицање осамостаљивања;

–   подршка физичком развоју;

–   јачање социјално-емоционалне компетенције ;

–   подршка социјалном развоју;

–   неговање радозналости;

–   поштовање индивидуалности;

–   подстицање креативности.

Припремни предшколски програм, састоји се од два модела: А и Б, који имају заједничку основу, али различите путеве остваривања циљева и задатака.

У нашој установи једна припремна група целодневног боравка ради по моделу А, а 4 целодневне и 4 полудневне по моделу Б.

Програм траје девет месеци у току школске године, тачније, од 1. септембра до краја школске године, у складу са законом.

Deca-do-6-i-po-4

Модел А Припремног предшколског програма

Централне идеје програма су:

– отворени систем васпитања

– интерактиван начин развијања програма

– учење као конструкција знања

– самосталност и аутономија детета као централна вредност

Простор је организован тако да има следеће центре интересовања:језички центар, математички центар, ликовни центар, истраживачки центар, саобраћајни центар, физичко-музичко-ритмички центар, кроз које се остварују сви аспекти развоја разноврсним играма и активностима,које су међусобно повезане и интегрисане, уз тимско праћење, документовање, планирање и вредновање.

Deca-do-6-i-po-5

Модел Б Припремног предшколског програма

Програм припреме деце за школу је јединствен систем који је саставни део Општих основа предшколског програма, али је самостално уобличен као посебан програм, с обзиром да је по Закону обавезно његово остваривање са шестогодишњом децом. Састоји се од активности и садржаја сврстаних у 7 области васпитно – образовног рада, као и методичких поступака којима се доприноси интелектуалној, социјалној, емоционалној и мотивационој готовости или зрелости детета за полазак у школу.

Развијеност сазнајних интересовања је показатељ зрелости детета за школу кад оно показује заинтересованост да учи и способност да самостално и успешно делује, посебно када се ради о садржајима који су заступљени у школи.